Nod y Gronfa Ymchwil a Datblygu i Gelfyddydau Cymru yw cynorthwyo celfyddydau Cymru i archwilio syniadau newydd a datrys problemau cyfredol gan ddefnyddio’n arf dechnoleg ddigidol.

Mae gennym ddiddordeb mewn ffyrdd newydd o weithredu a meddwl yn ddigidol; ffyrdd sy’n dod â ni’n agosach at gynulleidfaoedd drwy ymestyn atynt mewn ffyrdd newydd a diddorol neu drwy ailfeddwl sut y gweithia sefydliadau celfyddydol.

Drwy gyfuniad o wybodaeth, prosiectau a ariennir a digwyddiadau a guradurir, ystyriwn sut y gall technoleg ddigidol sbarduno syniadau newydd neu lunio llwybrau i symud y celfyddydau a diwylliant yn eu blaen a’u cadw’n glyfar a chynaliadwy. Archwiliwn hefyd sut i ymgorffori diwylliant o ymchwilio a datblygu digidol ar draws pob lefel o waith y sefydliadau celfyddydol.

Mae ar syniadau newydd angen yr amser a’r cyfle i gwmpasu, chwarae a chael eu profi. Ariannwn brosiectau er mwyn iddynt gael yr amser a’r lle hwnnw gan ddarparu adnoddau i’w harfogi bob cam o’r ffordd a’u helpu i fod yn ymwybodol o’r maglau a’r cyfleoedd posibl sy’n codi ac i ddal y dysgu sy’n digwydd ar hyd y daith. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion am sut y gweithia’r gronfa.

Ond nid prosiectau a ariannwn yn unig sy’n dwyn ein sylw. Drwy rannu pob datblygiad gan ein prosiectau a’r gwersi a ddysgir o’u llwydd a’u haflwydd, gall ein gwaith effeithio ar sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio ar draws celfyddydau a diwylliant Cymru.

Yn ogystal â hyn, crea ein rhaglen o ddigwyddiadau leoedd lle gellid cynnal sgwrs am dechnoleg ac arloesedd digidol i’r celfyddydau neu dyfu cydweithiadau neu syniadau newydd. Nod y rhaglen ddylunio yw datblygu dealltwriaeth, hyder a sgiliau o ran defnyddio technoleg ddigidol i newid sut y gweithiwch. Mae’r digwyddiadau hyn yn agored ac ar gael i bawb sy’n gweithio yn y celfyddydau neu’r sector creadigol yn ôl yr angen.

Rydym yma i gyfeirio, awgrymu, partneru pobl neu eich cynorthwyo i gael gwybod yr hyn sy’n hysbys neu anhysbys ichi. Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio ni i gael gwybod y diweddaraf am ein digwyddiadau a’r newyddion am ein prosiectau ac ymuno yn y sgyrsiau am arloesedd yn y celfyddydau.